Home > Over ons
   

Over de Stichting WOVIJ

 

Inhoud

 

Historie

 

Een aantal bunkergeïnteresseerden is sinds 1982 actief met onderzoek naar verdedigingswerken uit de Tweede Wereldoorlog in de regio IJmuiden.
Na diverse ontmoetingen is er een hechte onderlinge samenwerking ontstaan.

Deze groep "bunkerologen" heeft de afgelopen jaren uitvoerig onderzoek gedaan naar de diverse verdedigingswerken. Dit onderzoek betreft zowel archief- en literatuurstudie als veldwerk.
Het onderzoek, dat aanvankelijk startte uit nieuwsgierigheid, heeft ertoe geleid dat een groep specialisten op het gebied van bunkers is ontstaan.

De activiteiten zijn in de loop der tijd grootschaliger geworden waardoor de "bunkerologen" meer bekendheid hebben gekregen.
Om contacten met diverse overheidsinstanties en instellingen te uniformeren en te kanaliseren is eind 1994 de “Werkgroep Onderzoek Verdedigingswerken IJmuiden”, kortweg WOVIJ opgericht.
In maart 1995 is de werkgroep opgegaan in de Stichting WOVIJ om in deze vorm een onafhankelijk en erkende status te verkrijgen.


Doelstellingen en toelichting

 

De stichting tracht een totaaloverzicht te krijgen van alle verdedigingswerken die gedurende de periode 1940-1945 in de regio IJmuiden (Festung Ijmuiden1) in gebruik zijn geweest.
De nadruk ligt hierbij op het architectonische aspect van deze laatste vorm van vaste verdedigingswerken in Europa.

Opmerkelijk is dat de registratie van de verdedigingswerken, zoals die is aangelegd door de diverse overheden, onvolledig blijkt te zijn en in een aantal gevallen zelfs foutief is.
De stichting heeft tijdens veldwerk een aantal bunkers teruggevonden die als “gesloopt” staan geregistreerd. Ook zijn enkele bunkers in kaart gebracht die in de bestaande archieven geheel ontbreken.

De stichting tracht tevens de unieke bunkers en exemplarische voorbeelden van de verschillende complexen te behouden.
In de regio IJmuiden resteert een aantal verdedigingswerken die thans uniek zijn in Nederland en in een aantal gevallen zelfs zeldzaam zijn in de gehele Atlantikwall2.

De verdedigingswerken in de regio IJmuiden zijn doorgaans in een zeer goede staat behouden gebleven.

Door genoemde bunkers op te nemen in recreatieplannen (museale bestemming) en het publiek informatie te geven over de verschillende verdedigingswerken, tracht de stichting een stukje erfgoed van gebeurtenissen op Nederlands grondgebied voor het nageslacht te bewaren.
Een gedeelte van de bevolking heeft soms nog pijnlijke herinneringen aan de “lelijke” betonnen bunkers, voor een groter deel van de bevolking zijn de bunkers echter een stukje geschiedenis waarover weinig meer bekend is dan enkele generaliserende uitspraken van oudere generaties.

 

Statutair doel

 

De stichting heeft ten doel onderzoek te doen naar de verdedigingswerken, met name over de periode 1850-1945 in de regio IJmuiden, in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • verdedigingswerken in de regio voor sloop en verval te behoeden,
  • de unieke bunkers en exemplarische voorbeelden van de verschillende verdedigingen als cultureel erfgoed te behouden
  • een verzameling attributen bijeen te brengen en te conserveren die in relatie staan met
  • het, op verzoek, adviseren bij alle kwesties die op enige wijze verband houden met genoemde verdedigingswerken

 
Huidige stand van zaken

 

Stichting WOVIJ telt momenteel vijf bestuursleden, een aantal vrijwilligers en adviseurs. Iedere medewerker heeft een specialisatie die van belang is voor de stichting. Eén van de leden heeft zich bijvoorbeeld gespecialiseerd in het in vervaardigen van technische tekeningen van bunkers. De bunkers worden eerst door de leden zelf opgemeten, waardoor de nauwkeurigheid van de tekeningen zeer groot is.

Anderen houden zich bezig met restaureren van gevonden voorwerpen (al of niet uit bunkers afkomstig). Ook hebben de leden al enige met succes bekroonde exposities verzorgd. Verdeeld over de leden is een uitgebreide verzameling archiefmateriaal aanwezig, variërend van origineel foto- en kaartmateriaal tot naar eigen bevindingen gemaakte overzichtskaarten en plattegronden.

Ieder stukje veldwerk is fotografisch vastgelegd, hetgeen geresulteerd heeft in een zeer uitgebreide collectie fotomateriaal van de binnenzijde van bunkers zoals die door de leden worden aangetroffen.
De stichting beschikt als zodanig ook over een redelijk groot archief, dat beheerd wordt door de archivaris.

Enkele leden hebben een verzameling aangelegd van bunkerinterieur en gebruiksvoorwerpen. Deze verzamelingen geven een indruk hoe het dagelijkse leven in en rond de bunkers er heeft uitgezien.

Door de samenwerking met de huidige stichting Forteiland en exploitant PBN, heeft de stichting met de hulp van vrijwilligers alle bunkers opengesteld voor het publiek.

Het doel is het publiek te tonen dat de bunkers de laatste vorm van vaste verdedigingswerken zijn. Wat duizenden jaren geleden startte met versterkte steden, eindigde in 1945 met bunkers.
Door de inzet van luchtstrijdkrachten is de bunkerbouw achterhaald, zodat tenminste een aantal bunkers in onze ogen een status behoort te krijgen die gelijkwaardig is aan de monumentale kastelen en vestingen. Naast uitgebreide informatie over de museumbunker zelf,  wordt er aandacht besteed aan de Nederlandse bunkers (Stelling van Amsterdam4) en de Duitse bunkers (Festung IJmuiden) die allen tot 1945 in gebruik zijn geweest.

Stichting WOVIJ wil voorkomen een "pro-nazi" museum te vormen.

 

Verklarende woordenlijst

 

1- Festung IJmuiden (Vesting IJmuiden): een Duitse verdedigingslinie rond de haven van IJmuiden ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.

2- Atlantikwall: Duitse verdedigingslinie ten tijde van WOII, deze loopt vanaf de Noordkaap in Noorwegen tot aan de Frans/Spaanse grens.

3- Fort-Eiland: gelegen in de monding van het Noordzeekanaal nabij IJmuiden. Op dit eiland ligt een Fort, dat deel uitmaakt van de Stelling van Amsterdam, alsmede een aantal Nederlandse en Duitse bunkers. De Duitse bezetter noemde het: Kernwerk WN 73 (Widerstandsnest 73).

4- Stelling van Amsterdam: een in de 19de eeuw gebouwde Nederlandse verdedigingslinie ter verdediging van de stad Amsterdam.Meer informatie & contact

 

Voor meer informatie over de activiteiten van de stichting WOVIJ en informatie m.b.t. verdedigingswerken kunt u zich wenden tot ons elektronische contactformulier, of schriftelijk via onderstaand adres:

Stichting Werkgroep Onderzoek Verdedigingswerken IJmuiden (WOVIJ)
Postbus 280
1970 AG    IJmuiden 

Bankggegevens:

Postbank Bloemendaal Rekeningnummer: 7444270              
Ingeschreven bij kamer van K.v.K. te Haarlem onder nummer: 41227041

 
   

Disclaimer:
Niets van deze website mag worden gekopieerd of worden hergebruikt zonder schriftelijke toestemming van de Stichting WOVIJ.
Op alle foto's berust copyright van de rechtmatige eigenaars.